Legala platser för graffiti eller gatukonst
Inkommit 2011-12-18, diarienr KS 2011/699, KFN 2012/70 
Beslut taget 2012-11-13

Kategori: Barn och ungdom »  

I ett medborgarförslag från Magnus Götherström framförs att det iordningställs en eller flera platser där graffiti kan må!as. I samband med detta bör nollvisionen av klotterproblematiken utökas med premiering/ uppskattning av legalt målad graffiti.

Motivering: I samband med den planerade utbyggnaden av Östtra Visby kommer de gamla skjutbanomas
målbyggnationer att försvinna. Dessa skjutbanemåI har hittills utgjort ett tillhåll för graffitikonstnärer på Gotland.
För att styra målandet  till ställen som Inte förstör för fastighetsägare bör en eller flera nya väggar för graffiti iordningställas. Ett tänkkbart ställe är vid den planerade skateparken direkt söder om skolporten.

I samband med detta bör målande på legala väggar uppmuntras genom exempelvis publicering i någon form. Ett exempel är den hemsida som följt Visbys nuvarande väggar mer eller mindre under tio år (Visby Graffiti - www:rcecoy.oom/visbygrafiti}.Genom att på detta sätt upprnärksamma skickliga graffitikonstnärer kan man styra intresset bland ungdomar och andra rnot dessa väggar oavsett om man där uppför konstnärliga verk eller bara "klottrar".

Med denna inriktning så ökar man möjligheten för att en ovälkommen färgsättning på byggnader och fastigheter minskar och kanske även att de som nu bara "klottrar" får ett utökat intresse för den konstnärliga delen i målandet. Det blir därmed en vinst för både de som målar och de som nu råkar ut för en ovälkommen målning/klottring såväl som för allmänheten som får tillgång till graffiti i en centralare del av Visby. 

Medborgarförslaget har av fullmäktige, 2012-02-20 § 15, överlämnats till Kultur- och fritidsnämnden för beslut.

KFN § 73

Kultur- och fritidsnämndens beslut

Nämnden anser därmed att medborgarförslaget besvarats.

Bakgrund

Förslagsställaren menar att det borde iordningsställas legala platser for att ägna sig åt graffitimålning när  nuvarande plats, målbyggnationerna vid de gamla skjutbanorna på A 7 omådet, forsvinner. Huruvida man kan betrakta nuvarande plats for graffitimålning som legal eller inte är ett frågetecken, ett formellt beslut har aldrig tagits. Verksamheten började som ett tvåårigt projekt inom ramen for utveckling av ungkulturhuset Fenix och var under denna tid sanktionerad från alla instanser då det kopplades en graffitikonstnär till verksamheten som också arbetade aktivt med ungdomarnas skapande samt forebyggande mot klotter. Efter projekttidens slut hlar platsen fortsatt att samla graffitikonstnärer. Förslagsställaren pekar på att legala väggar skulle minska mängden oönskad klotter på andra platser, en effekt som inte helt går att hävda. Att hitta evidens för att det skulle ha en förebyggande effekt med legala väggar utan att koppla ett förebyggande arbete till väggen är svårt. Under den period Visbys vägg hade en aktivv grafiitikonstnär anställd for att utveckla graffitin och förebygga klotter kunde man se en nedgång av illegalt klotter. Liknande effekter såg man i Olminge, Nacka kommun, där man aktivt arbetade med frågan under några år.

Bedömning

Förvaltningen anser att det inte kan vara Kultur- och fritidsnämndens enskilda ansvar utan frågarn borde diskuteras även i Tekniska nämnden och Samhällsbyggnadsförvaltningen.

 

Länk till beslutet »